کرمان

 

  • سرای نوآوری فولاد، زنجیره تامین و صنایع وابسته
  • سرای نوآوری کشت بافت گیاهی
  • سرای نوآوری بهینه سازی خودرو