مدیر کل

مدیر کل

دکتر شهاب نوروزیان علم

دکتری برق و الکترونیک موسسه تیندال، دانشگاه ملی ایرلند

عضو هیات علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

خلاصه سوابق تخصصی و اجرایی:

 • مدیرکل اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری، دانشگاه آزاد اسلامی
 • دبیر شورای مدیریت فعالیت های دانش بنیان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • مدیرعامل شرکت توسعه فناوری و شتابدهنده اکسایتک
 • ریاست کمیته تدوین استاندارد ملی ستاد توسعه فناوری نانو، سازمان ملی استاندارد
 • مدیر دفتر نواوری، ارتباط با صنعت و بین الملل، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مدیر هسته پژوهش و فناوری کاربرد پرتوها در پزشکی و سلامت، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • استادیار، گروه فوتونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دبیر و مسئول اجرایی رقابت علمی نخبگان جوان ایرانی در اروپا، جایزه باور
 • دبیرکل، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا
 • مسئول علمی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا
 • مسئول پروژه طراحی و ساخت دیودهای نورگسیل نانوساختار، شرکت اینتل، مستقر در موسسه ملی تیندال، کشور ایرلند
 • همکار پروژه طراحی و ساخت دیودهای نورگسیل فرابنفش، سازمان فضایی اروپا، مستقر در موسسه ملی تیندال، کشور ایرلند
 • کارشناس و مدیر چند پروژه، مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران
 • کارشناس و مدیر چند پروژه، پژوهشگاه مواد سازمان انرژی اتمی ایران