2019 Apr 18 Thu | پنج شنبه, 29 فروردين 1398

University

محصولات برتر اولین فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت تجهیزات پزشکی

21 محصول برتر سطح 1 و 11 محصول برتر سطح 2 در اولین فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت تجهیزات پزشکی پس از داوری نهایی کمیته علمی فن بازار اعلام گردید.